Tietosuojaseloste | Priima-valmennus

Arvostamme yksityisyyttäsi ja huolehdimme siitä, että voit asioida kanssamme turvallisesti ja huoletta. Tämän päämäärän saavuttamiseksi sitoudumme noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen tietosuojalakia. Jäljempänä tässä asiakirjassa kerromme, mihin tarkoituksiin tietojasi kerätään ja käytetään ja kuinka voit käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi.

Voit ladata ja tulostaa Priima-valmennuksen tietosuojaselosteen milloin tahansa verkkosivustomme alaosassa sijaitsevasta tietosuojalinkistä. Tietojärjestelmämme on suojattu teknisin ja organisatorisin toimenpitein asiattomien henkilöiden toimesta tapahtuvan henkilötietojen luvattoman ja laittoman käsittelyn sekä henkilötietojen vahingossa tapahtuvan hävittämisen, tuhoamisen tai vahingoittamisen varalta.

Ota yhteyttä mikäli kysymyksiä heräsi.


VT Priima-valmennus palveluun liittyvä tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § & tietosuoja-asetus (679/2016) artiklat 13 ja 30

NimiVT Priima-valmennus
Y-tunnus2376299-9
PostiosoiteJaakkolanpiha 1 A 04250 KERAVA

NimiVera Tamminen
Yhteystiedot+358 44 3714401, vera@priimavalmennus.fi

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • yhteisten tapaamisten järjestämiseksi
 • sähköpostilistan yhteydenottojen hoitaminen
 • palvelun kehittäminen
 • lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen
 • analysointi ja tilastointi

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja, joko:

 • rekisteröidyltä saadun suostumuksen perusteella
 • sen vuoksi, että käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä; tai
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Rekisteri koostuu seuraavista rekisteröityjen ryhmistä:

 • puhelimitse, sähköpostitse tai Internet-lomakkeella tapaamisen sopineet henkilöt
 • asiakkaat
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoryhmiä:
 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja henkilötunnus
 • kansallisuus, ikä, sukupuoli
 • taustatiedot kuten terveystietoihin liittyvä historia
 • terveystietoja
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailuja hakutiedot; sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, kasvotusten, pikaviestiohjelmilla (WhatsApp, Facebook Messenger), internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla; tai
 • Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin pitkään kuin on tarpeenmukaista ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Rekisterinpitäjä tarkastaa vuosittain rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain, tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti. Tietoja voidaan henkilötietolain, tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksiaan. Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla.

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat, virheelliset puutteelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot jos:

 • rekisteröityjä tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, eikä käsittelyyn enää ole muuta laillista perustetta
 • rekisteröityä koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisusta tai poistamisesta, hänen on annettava rekisteröidylle asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun / tietosuojaviraston käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon oikaisusta tai poistamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos: - henkilötiedot eivät ole paikkansapitäviä, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden - henkilötietojen käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos rekisterinpitäjä on rajoittanut käsittelyä mainituilla perusteilla, rekisterinpitäjän on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan. Vastustamisoikeus Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

VT Priima-valmennus käyttää kaikkia kohtuullisia toimia ylläpitääkseen fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia turvatoimia suojatakseen henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta tai sopimattomalta käytöltä, mutta huomauttaa myös, että Internet ei ole aina turvallinen väline.